Detektyw - zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 

 

Nieuczciwa konkurencja jest uregulowana w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r, wedug której czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jak widać deinicja jest bardzo ogólna i daje możliwości szerokiego jej zastosowania.definicja: czyn nieuczciwej konkurencji

 


Ustawa w  sposób szczególny jako czyny nieuczciwej wymienienia:

1. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

2. fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

3. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,

4. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

5. naśladownictwo produktów,

6. pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

7. utrudnianie dostępu do rynku,

8. przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,

9. nieuczciwa lub zakazana reklama,

10. organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz,

11. prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.


 

Uprawnienia dotkniętego czynem nieuczciwej konkurencji


W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań,

2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;


3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;


4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;


5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,


6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 


Jak widać powyżej, uprawnienia przedsiębiorcy dotkniętego czynem nieuczciwej konkurencji względem sprawcy tego czynu są dość szerokie.


Na szczególną uwagę zasługuje prawo żądania naprawienia szkody. Należy jednak pamiętać, że ciężar udowodnienia czynu nieuczciwej konkurencji a także udowodnienia wielkości wyrządzonej szkody spoczywa na przedsiębiorcy, wobec którego miało miejsce takie bezprawne działanie.

 

wsparcie biura detektywistycznego FALCON

Dlatego też, ferujemy kompleksową pomoc w zakresie wykrycia nieuczciwych działań:


1. wykrycie sprawcy,


2. zakresu czynności,


3. zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, 


4. wsparcie (także prawne) przy oszacowaniu szkody.

 

Współpracujemy z profesjonalną kancelarią prawną specjalizujacą się w czynach niuecziwej konkurencji, bardzo często razem realizujemy przekazane nam zadania.

Biuro Detektywistyczne KONTAKT

 

FALCON
Biuro Detektywistyczne
prywatny detektyw Warszawakontakt detektywWarszawa,

ul. Żurawia 43

 

ico 2k tel. 690 549 104

ico 3k
kontakt@prywatnydetektyw.biz

 

 

Copyright © 2013 - FALCON - Biuro Detektywistyczne

realizacja: AsadWeb.pl